Fortis - Siła Zaufania

O nas

Fortis Pharmaceuticals jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się polską firmą farmaceutyczną, która dzięki pasji i wiedzy swoich pracowników przekształca naukę w wysokiej jakości produkty podnoszące jakość zdrowia i komfort...

Więcej

PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Dla pacjenta

Zdrowy tryb życia, który pomaga nam cieszyć się zdrowiem oraz zachować sprawność fizyczną i umysłową obejmuje wiele obszarów, takich jak: zbilansowana dieta, aktywność fizyczna, właściwe podejście do życia, unikanie czynników...

Więcej

Sygn. akt VII AGa 1094/20

W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 sierpnia 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej w

składzie:

Przewodniczący: Sędzia Maciej Dobrzyński

Protokolant: Katarzyna Oknińska

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2021 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski

spółki jawnej z siedzibą w Jaworznie

przeciwko Fortis Pharmaceuticals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce

komandytowej z siedzibą w Katowicach

o ochronę praw z rejestracji znaku towarowego oraz zwalczanie nieuczciwej

konkurencji

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 8 października 2020 r., sygn. akt XXII GWzt 59/18

1. zmienia zaskarżony wyrok:

a) częściowo w punkcie pierwszym litera b) w ten sposób, że słowa „ , w

szczególności” zastępuje słowami „w postaci”, a w dalej idącym

zakresie powództwo oddala,

b) częściowo w punkcie pierwszym litera c) w ten sposób, że słowa „w

szczególności” zastępuje słowami „towarów w postaci”, a w dalej

idącym zakresie powództwo oddala,

c) w punkcie drugim w ten sposób, że nakazuje pozwanemu, na jego

koszt, zniszczenie stanowiących jego własność opakowań i etykiet

kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych,

preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych,

przeznaczonych do zwalczania wszy, zawierających oznaczenie

„Nitoclin” oraz materiałów reklamowych i promocyjnych

odnoszących się do wskazanych powyżej produktów, w terminie 14

dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, w obecności wskazanej

przez powoda osoby oraz przekazania powodowi protokołu

zniszczenia wymienionych powyżej opakowań, etykiet i materiałów,

oddalając dalej idące powództwo w tym zakresie,

d) poprzez uchylenie punktu trzeciego litera a) i oddalenie w tym

zakresie powództwa,

2. oddala apelację w pozostałej części,

3. zasądza od Fortis Pharmaceuticals spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Katowicach na

rzecz ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski spółki

jawnej z siedzibą w Jaworznie kwotę 1260 zł (jeden tysiąc dwieście

sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu

apelacyjnym.

Sędzia Maciej Dobrzyński

Sygn. akt XXII GWzt 59/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej

w składzie:

Przewodnicząca: SSO Ewa Dietkow

Protokolant: Alina Korytkowska

po rozpoznaniu na rozprawie 8 października 2020 roku w Warszawie

sprawy z powództwa ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski spółka

jawna z siedzibą w Jaworznie

przeciwko Fortis Pharmaceuticals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

komandytowa z siedzibą w Katowicach

o ochronę prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego

1. zakazuje pozwanemu

a) oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu/importu, składowania w celu

oferowania i wprowadzania do obrotu kosmetyków, wyrobów medycznych,

produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów

medycznych i preparatów do zwalczania wszy z wykorzystaniem oznaczenia

„Nitoclin”,

b) umieszczania oznaczenia „Nitoclin” - na dokumentach związanych z wprowadzaniem

do obrotu towarów, w szczególności kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów

leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i

preparatów do zwalczania wszy,

c) posługiwania się oznaczeniem „Nitoclin” - w celu reklamy, w szczególności

kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów

farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania

wszy, w tym za pośrednictwem Internetu (w szczególności w ramach domeny

http://fortispharmaceuticals.pl/),

d) zlecania osobom trzecim działań wymienionych w ppkt. a.-c. powyżej;

2. nakazuje pozwanemu, na jego koszt, zniszczenia towarów, opakowań oraz etykiet

będących jego własnością, a opatrzonych oznaczeniem „Nitoclin”, w szczególności

kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów

farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania

wszy, oraz materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących tych towarów, w

terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, po uprzednim zawiadomieniu

powoda i w obecności wskazanego przez powoda pełnomocnika oraz przekazania

powodowi protokołu zniszczenia towarów;

3. nakazuje pozwanemu podania do publicznej wiadomości, na jego koszt, całości

zapadłego w sprawie orzeczenia poprzez opublikowanie wyroku:

a) w biuletynach informacyjnych okręgowych izb aptekarskich: Beskidzkiej Okręgowej

Izby Aptekarskiej, Białostockiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Częstochowskiej

Okręgowej Izby Aptekarskiej, Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Gdańskiej

Okręgowej Izby Aptekarskiej, Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Kieleckiej

Okręgowej Izby Aptekarskiej, Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowej

Izby Aptekarskiej w Krakowie, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, Okręgowej

Izby Aptekarskiej w Warszawie, Olsztyńskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Opolskiej

Okręgowej Izby Aptekarskiej, Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej,

Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej, Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej,

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby

Aptekarskiej, każdorazowo w części redakcyjnej, nie dalej niż na stronie 10, czcionką

typu Arial, wielkości 16 pkt, koloru czarnego nasyconego na białym tle w czarnym

obramowaniu, całkowitej wielkości co najmniej 1/2 strony

w terminie 30 (trzydziestu) dni od uprawomocnienia się wyroku;

b) w oficjalnej witrynie internetowej pozwanego, na stronie startowej pod adresem http://

www.fortispharmaceuticals.pl/pl oraz w zakładce „Produkty” pod adresem

http://www.fortispharmaceuticals.pl/pl.produkty.html bezpośrednio pod nagłówkiem z

logo pozwanego, czcionką typu Arial, koloru czarnego nasyconego na białym tle, w

czarnym obramowaniu, całkowitej wielkości co najmniej 1/8 każdej ze stron w

terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku i utrzymanie tej informacji

nieprzerwanie przez okres 90 dni;

4. w pozostałej części powództwo oddala;

5. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 10.648,79 PLN (dziesięć tysięcy

sześćset czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) tytułem kosztów

procesu.

SSO Ewa Dietkow